Privacy verklaring

Karin Goverde/www.karingoverde.nl

Inleiding

Om spirituele, therapeutische en (ortho)pedagogische diensten te kunnen leveren verwerkt Karin Goverde persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede actuele nationale wet- en regelgeving op het moment van verwerking. De AVG schrijft voor dat Karin Goverde inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Karin Goverde zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Karin Goverde

Lenteklokje 2
5803 JW Venray

www.karingoverde.nl
info@karingoverde.nl

K.v.K. nummer 14107289

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Karin Goverde verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • • achternaam
 • • voornamen
 • • adres
 • • telefoonnummer
 • • e-mailadres
 • • geslacht
 • • geboortedatum
 • • geboorteplaats
 • • factuurnummer

 

Verwerkingsgrond

Karin Goverde verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende diensten;
 3. Karin Goverde een wettelijke verplichting dient na te komen;
 4. de betreffende cliënt daarom verzoekt.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • • behandeling van de hulpvraag
 • • facturatie
 • • telefonisch contact, e-mailcontact
 • • uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Karin Goverde maakt gebruik van de diensten van Mollie als betaaldienstverlener; gegevens in die context kunnen tussen Karin Goverde en Mollie worden gedeeld. Voor het overige verstrekt Karin Goverde de gegevens niet aan derden, tenzij de betreffende cliënt daarom verzoekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Karin Goverde zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteert Karin Goverde de volgende bewaartermijnen:

▪ Voor zover de wettelijke bepalingen daarop van toepassing zijn.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan via de website van Karin Goverde of door middel van telefoon of e-mail.

 

Gebruik van cookies op website

Karin Goverde gebruikt geen cookies op de website.

 

Beveiliging van de door Karin Goverde vastgelegde persoonsgegevens

Karin Goverde neemt de bescherming van de gegevens van haar cliënten serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er zich onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Karin Goverde onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Karin Goverde meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor cliënten neemt Karin Goverde onverwijld contact op met deze cliënten.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

De cliënt heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van zijn/haar gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Karin Goverde via info@karingoverde.nl.

 

Intrekken toestemming

De cliënt heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

 

Karin Goverde
Mei, 2018

Neem contact met ons op

Stuur ons je vraag en we zullen je zo spoedig mogelijk antwoorden.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?